کمک مالی به حرکتهای جهادی ( گروه جهادی راهیان شهادت)

شماره حساب  :          ۳۱۰۱۰۲۰۹۷۹۶۱۹

شماره شبا :          IR150150000003101020979619

شماره کارت:          ۵۸۹۲۱۰۷۰۴۴۱۷۰۸۹۵