*  تصاویر اردوهای جهادی گروه راهیان شهادت  *

اردوی جهادی -بخش عمرانی ۱

اردوی جهادی -بخش عمرانی ۲

اردوی جهادی فرهنگی -بخش ۱

اردوی جهادی فرهنگی -بخش ٢

اردوی جهادی -بخش عمرانی ۳

اردوی جهادی -بخش عمرانی ۴

اردوی جهادی پزشکی -بخش ۱

اردوی جهادی پزشکی -بخش ۲