افتتاح مدرسه برکت حضرت رقیه سیستان و بلوچستان جلگه چاه هاشم

افتتاح مدرسه برکت حضرت رقیه سیستان و بلوچستان جلگه چاه هاشم