بسم الله الرحمن الرحیم
🌱 رهبر انقلاب می فرماید: اردوهای جهادی را توسعه و تداوم دهید اردوهای جهادی را توسعه بدهید، تداوم بدهید… این اردوهای جهادی، هم تمرین است، هم خدمت است، هم خودسازی است، هم آشنایی با فضای جامعه است؛ خیلی چیز با ارزشی است. روزبه‌روز اینها را بتوانید توسعه بدهید؛ جهاد هم هست، واقعاً جهاد است؛ کار است، جهاد است، تلاش است، خدمت به محرومین است… اردوهای جهادی خیلی خوب است؛ پرداختن به مسئله‌ی روستاها مهم است.  اردوی جهادی ۱۴۰۱_۱۴۰۲

——————————————————————————-
گاهی خدا می خواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد وقتی دستی را به یاری می گیری،بدان که دست دیگرت در دست خداست

#جهاد_ادامه_دارد…
#میسازیم_تا_ساخته_شویم
#رهسپاریم_با_ولایت_تا_شهادت
#گروه_جهادی_راهیان_شهادت

صفحه آپارات گروه جهادی راهیان شهادت:
www.aparat.com/jahadgarha

وب سایت گروه جهادی راهیان شهادت:
https://www.jahadgarha.com