تولیدات روستایی

تولیدات راشه

عرضه محصولات سوزن دوزی شده توسط زنان روستایی سرپرست خانوارد سیستان و بلوچستان زیر نظر گروه جهادی راهیان شهادت