حمایت مالی

جهت حمایت از فعالیت گروه جهادی در مناطق محروم کشور با هر میزان مبلغی از طریق درگاه های ذیل اقدام نمایید

گروه جهادی راهیان شهادت

شماره حساب گروه جهادی:

۱۲۳ ۶۲۰ ۶۰۶۰ ۷۵۸ ۱۸۱۳

شماره شبا گروه جهادی:

IR  ۷۳۰ ۶۳۰ ۱۸۱۳ ۷۵۸ ۰۶۰۶ ۰۶۲۰ ۱۲۳

شماره کارت گروه جهادی:

۶۰۰۷ ۰۵۱۹ ۸۱۱۱ ۶۲۷۳